• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th

 

 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี”     โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี2565


     ล้างตลาดบ้านเหลื่อม


     ตรวจตลาดนัดและล้างตลาดสดข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญบัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
2 รายงานผลการประเมินเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
3 ประกาศรับโอนย้ายเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
4 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายเขียน จันทร์นอก ถึงบ้านนายสำเร็จ เทศนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
5 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 8เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
6 ตรวจตลาดนัดและล้างตลาดสด
7 
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
8 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9 
ประกาศและแบบลงทะเบียน(กรณีโรคติดเชื้อโควิด19)เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
10 ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
 1. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดบ่อขยะพร้อมทำคันดินรอบบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 2ตำบลโคกกระเบื้อง เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 มิ.ย. 65 21
 2. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 เม.ย. 65 38
 3. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 เม.ย. 65 32
 4. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 เม.ย. 65 32
 5. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายเขียน จันทร์นอก ถึงนานายสำเร็จ เทศนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 เม.ย. 65 39
 6. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 ก.พ. 65 35
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม 19 พ.ค. 65 33
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม 19 พ.ค. 65 34
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายเขียน จันทร์นอก ถึงบ้านนายสำเร็จ เทศนอก ชุมชนบ้านกลางหมู่8 ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 17 พ.ค. 65 34
 4. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการ่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 6 พ.ย. 63 52
 5. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการ่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 6 พ.ย. 63 57
 6. สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 25 มิ.ย. 63 38
 1. แบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 14 ธ.ค. 64 35
 2.
ประกาศแนวทางการปฎิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นต่ออายุใบอนุญาต 23 พ.ย. 64 34
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 29 ก.ย. 64 46
 4.
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่ 138 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตาแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 24 ส.ค. 64 33
 5.
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่ 142 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 24 ส.ค. 64 29
 6.
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่ 274/2564 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทน เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 24 ส.ค. 64 40

Facebook/E-SERVICE
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ /ประเมินความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.232.177.219
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 903 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1887 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 5717 คน
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2561