• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th


 

 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี”     โครงการประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม..>>>


     ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ..>>>


     กิจกรรม MOI Waste Bank Week เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมข่าวประชาสัมพันธ์
1 "ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่" งดการทำประมงช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2567  
2 ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผา  
3 ประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ในวันหยุดราชการ ช่วงเทศบาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 12 - 13 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  
4 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566  
5 ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567  
6 ประชาสัมพันธ์การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต  
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง บัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567  
9 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019   
10 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
 1. ประกาศเปิดเผยราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม หมู่.2 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา    20 พ.ค. 67 21
 2. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงตลิ่งฝั่งสระน้ำสาธารณหนองศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา    13 พ.ค. 67 42
 3. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าบรรทุก อเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)    29 เม.ย. 67 117
 4. ประกาศ เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม    9 เม.ย. 67 306
 5. ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถรถกระเช้าบรรทุกอเนกประสงค์    3 เม.ย. 67 223
 6. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในประเภทงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567    13 มี.ค. 67 245
 1. ซื้อซื้อหญ้านวลน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567 0

 2. จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 86-1128 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567 3

 3. จ้างโครงการปรับปรุงตลิ่งสระน้ำสาธารณหนองศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567 3

 4. จ้างโครงการปรับปรุงตลิ่งสระน้ำสาธารณหนองศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2567 11

 5. โครงการปรับปรุงตลิ่งสระน้ำสาธารณหนองศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 21 พ.ค. 2567 8

 6. ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567 12

 1. ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าบรรทุก อเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)    15 พ.ค. 67 37
 2. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีปร    12 ม.ค. 66 535
 3. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประก    11 ม.ค. 66 625
 4. ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 84-2280 นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    31 ส.ค. 65 604
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม    19 พ.ค. 65 680
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม    19 พ.ค. 65 882
 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง การรับบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรม    15 พ.ค. 67 34
 2. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง การรับบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรม    15 พ.ค. 67 31
 3. ผลประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗    25 เม.ย. 67 120
 4. ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลประเมินระดับดีเด่นในการประเมินผลการปฏิบัตงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗    25 เม.ย. 67 224
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม    23 เม.ย. 67 137
 6. ประชาสัมพันธ์การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    1 มี.ค. 67 257


Facebook/E-SERVICE
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ /ประเมินความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.235.20.185
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1583 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 6018 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 50898 คน
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2561