• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th

 

 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี”     โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สวนสาธารณะหนองใหญ่..>>>


     วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมนำโดย นางสาวภาวิกา เลาวัณย์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบถามข้อมูลและเป็นกำลังใจแก่แรงงานไทยที่กลับถึงภูมิลำเนาแล้ว และครอบครัวแรงงานไทยที่ยังอยู่ในประเทศอิสราเอล..>>>


     วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ” ณ วัดโนนตาลเสี้ยน ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนค..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1  มาตรการกวดขัน การเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566
2 
การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
3 
เชิญชวนเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567
4 
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดิน ฯ ปี 67เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
5 ประชสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว"
6 
วันออกพรรษางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอกอออล์ทุกชนิด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 “หากฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
7 
รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้บริหารประเมินระดับดีเด่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ครั้งที่2/2566เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
8 ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ จำนวน 21 รายการเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
 1. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 พ.ย. 66 17
 2. ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 6 พ.ย. 66 25
 3. รายงานการปิดประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายอุทัยถึงหน้าวัดดอนทอง หมู่ที่5 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 13 ก.ย. 66 86
 4. รายงานการปิดประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจ่ายสารเคม โรงผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 19 มิ.ย. 66 136
 5. รายงานการปิดประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 19 มิ.ย. 66 137
 6. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 25 เม.ย. 66 152
 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีปร เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 12 ม.ค. 66 223
 2. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประก 11 ม.ค. 66 226
 3. ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 84-2280 นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 31 ส.ค. 65 309
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม 19 พ.ค. 65 399
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม 19 พ.ค. 65 577
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายเขียน จันทร์นอก ถึงบ้านนายสำเร็จ เทศนอก ชุมชนบ้านกลางหมู่8 ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 17 พ.ค. 65 386
 1. ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เพื่อควบคุมการระบาดโรคไข้หวัดไหญ่ 6 พ.ย. 66 19
 2.
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 3 พ.ย. 66 32
 3.
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 3 พ.ย. 66 27
 4.
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 31 ต.ค. 66 31
 5.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 26 ต.ค. 66 36
 6.
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 11 ต.ค. 66 50


Facebook/E-SERVICE
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ /ประเมินความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ

โดย 28 พ.ย. 66 0 2
โดย 28 พ.ย. 66 0 2
โดย 28 พ.ย. 66 0 2
โดย 28 พ.ย. 66 0 2
โดย 28 พ.ย. 66 0 2
โดย 28 พ.ย. 66 0 2
โดย 28 พ.ย. 66 0 2
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 35.172.165.64
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 8 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1325 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 13408 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 23608 คน
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2561