• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th

 

 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี”     อบจ. นม.มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาสัยผู้พิการ..>>>


     จังหวัดเคลื่อนที่


     จิตอาสา ฺBig Cleaning Day ณ วัดบ้านเหลื่อมข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงหอประชุมหนองใหญ่ หมู่ที่ 4เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและหอประชุมบ้านกลาง หมู่ที่ 8เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
4 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-2280 นม. จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ จำนวน 76 รายการเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
6 ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
7 ประกาศเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญบัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
8 รายงานผลการประเมินเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
9 ประกาศรับโอนย้ายเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
10 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายเขียน จันทร์นอก ถึงบ้านนายสำเร็จ เทศนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
 1. ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 2 ส.ค. 65 65
 2. ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 2 ส.ค. 65 63
 3. ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง โครงการซ๋อมแซมหอประชุมบ้านเหลื่อม ชุมชนเหลื่อมนคร 2 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 2 ส.ค. 65 65
 4. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดบ่อขยะพร้อมทำคันดินรอบบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 2ตำบลโคกกระเบื้อง เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 มิ.ย. 65 105
 5. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 เม.ย. 65 125
 6. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 เม.ย. 65 123
 1. ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 84-2280 นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 31 ส.ค. 65 29
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม 19 พ.ค. 65 122
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม 19 พ.ค. 65 232
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายเขียน จันทร์นอก ถึงบ้านนายสำเร็จ เทศนอก ชุมชนบ้านกลางหมู่8 ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 17 พ.ค. 65 117
 5. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการ่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 6 พ.ย. 63 143
 6. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการ่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 6 พ.ย. 63 148
 1. แบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 14 ธ.ค. 64 120
 2.
ประกาศแนวทางการปฎิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นต่ออายุใบอนุญาต 23 พ.ย. 64 122
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 29 ก.ย. 64 123
 4.
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่ 138 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตาแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 24 ส.ค. 64 107
 5.
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่ 142 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 24 ส.ค. 64 115
 6.
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่ 274/2564 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทน เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 24 ส.ค. 64 119

Facebook/E-SERVICE
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ /ประเมินความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.199.4
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 7 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 116 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4359 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 8189 คน
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2561