• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th

 

 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี”     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566..>>>


     โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงปี2565


     เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2566ข่าวประชาสัมพันธ์
1 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
2 การประเมินผลการปฎิบัติงาน
3 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
4 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
5 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงหอประชุมหนองใหญ่ หมู่ที่ 4เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและหอประชุมบ้านกลาง หมู่ที่ 8เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
8 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-2280 นม. จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ จำนวน 76 รายการเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
10 ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
 1. ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 2 ส.ค. 65 101
 2. ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 2 ส.ค. 65 95
 3. ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง โครงการซ๋อมแซมหอประชุมบ้านเหลื่อม ชุมชนเหลื่อมนคร 2 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 2 ส.ค. 65 98
 4. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดบ่อขยะพร้อมทำคันดินรอบบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 2ตำบลโคกกระเบื้อง เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 มิ.ย. 65 138
 5. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 เม.ย. 65 161
 6. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 เม.ย. 65 161
 1. ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เสาทาวเวอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2565 13

 2. ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เสาทาวเวอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2565 12

 3. จ้างเหมาจัดตั้งเวที พร้อมเครื่องเสียง ไฟประดับเวที ไฟประดับรอบงาน และเครื่องปั่นไฟ (โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565 15

 4. ซื้อถ้วยรางวัล (โครงการจัดงาประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565 16

 5. จ้างเหมาจัดตั้งเวที พร้อมเครื่องเสียงและไฟประดับเวที และเครื่องปั่นไฟ (โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565 17

 6. ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565 17

 1. ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 84-2280 นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 31 ส.ค. 65 63
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม 19 พ.ค. 65 154
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม 19 พ.ค. 65 269
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายเขียน จันทร์นอก ถึงบ้านนายสำเร็จ เทศนอก ชุมชนบ้านกลางหมู่8 ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 17 พ.ค. 65 153
 5. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการ่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 6 พ.ย. 63 176
 6. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการ่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 6 พ.ย. 63 191
 1. แบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 14 ธ.ค. 64 152
 2.
ประกาศแนวทางการปฎิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นต่ออายุใบอนุญาต 23 พ.ย. 64 151
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 29 ก.ย. 64 157
 4.
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่ 138 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตาแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 24 ส.ค. 64 136
 5.
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่ 142 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 24 ส.ค. 64 155
 6.
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่ 274/2564 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทน เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 24 ส.ค. 64 153

Facebook/E-SERVICE
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ /ประเมินความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.210.85.190
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 12 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 91 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5787 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 9617 คน
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2561