• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th

ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่ 142 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

  เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล   

24 ส.ค. 64 380