• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    

27 เม.ย. 65 193