• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

 

ด้านเศรษฐกิจ
๑.   โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด    
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์     ร้อยละ        ๑๒ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
-  อาชีพรับจ้าง      ร้อยละ ๑๑ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ ๗   ของจำนวนประชากรทั้งหมด   


๒.   การเกษตรกรรม
ประชากรในเขตเทศบาล   ร้อยละ  ๗๐  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว,  มันสำปะหลัง,  อ้อย  เป็นต้น๓.   การพาณิชยกรรมและบริการ
การพาณิชย์

ธนาคาร  แห่ง
บริษัท  -  แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด - แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน ๖  แห่ง
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า -    แห่ง
ตลาดสด    ๑    แห่ง
ร้านค้าต่างๆ   ๕๓  แห่ง 
โรงฆ่าสัตว์  -   แห่ง

    
สถานบริการ

โรงแรม แห่ง
ร้านอาหาร ๓   แห่ง
โรงภาพยนตร์   -    แห่ง
สถานีขนส่ง        - แห่ง (ท่ารถ  ๑  แห่ง)
อื่นๆ           ๑    แห่ง (รวมสถานบริการ)


 

๔.   การอุตสาหกรรม
   -  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   ๑๓   แห่ง  
      (มีคนงานต่ำกว่า  ๑๐  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  ๑  ล้านบาท)

๕.   การท่องเที่ยว
-  ในเขตเทศบาลไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว


๖.  การปศุสัตว์
        -  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่,  เป็ด,  โค,  สุกร,  กระบือ
จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ

โค ๑,๐๖๖ ตัว    
กระบือ  ๒๑๐     ตัว   
สุกร    ๑๔๐   ตัว
เป็ด  ๓,๕๒๘   ตัว
ไก่ ๗,๐๑๐ ตัว 
อื่นๆ  ๑,๐๑๒  ตัว (แมว, สนุข)

 

๗.   การประมง


แหล่งน้ำสาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 
แห่ง พื้นที่    ๖๐ ไร่
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเอกชน ๑๔๕   แห่ง  พื้นที่   ๕๖๗    ไร่
ท่าเทียบเรือ/สะพานปลา  จำนวน   -   แห่ง      
ผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง  ๒๐๑   ตัน/ปี      
ผลผลิตสัตว์น้ำจับจากแหล่งน้ำสาธารณะ     ๑.๗๐  ตัน/ปี