• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th

 

 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี”     โครงการฟันสวย ยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


     ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชต.) ตำบลบ้านเหลื่อม..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ชำรุด และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ จำนวน 21 รายการเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม พ.ศ. ๒๕๖๖เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
5 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานประเพณี "วันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันพุธ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ที่พักสงฆ์วังแร่ วัดบ้านเหลื่อม วัดดอนทอง
6 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
7 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
8 ประชาสัมพันธ์ความผิดเกี่ยวกับการขายยาสำหรับร้านค้า/ร้านชำทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
9 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวิฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
 1. รายงานการปิดประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายอุทัยถึงหน้าวัดดอนทอง หมู่ที่5 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 13 ก.ย. 66 13
 2. รายงานการปิดประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจ่ายสารเคม โรงผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 19 มิ.ย. 66 67
 3. รายงานการปิดประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 19 มิ.ย. 66 73
 4. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 25 เม.ย. 66 92
 5. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 28 ธ.ค. 65 289
 6. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 28 ธ.ค. 65 184
 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีปร เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 12 ม.ค. 66 159
 2. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประก 11 ม.ค. 66 160
 3. ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 84-2280 นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 31 ส.ค. 65 239
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม 19 พ.ค. 65 332
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม 19 พ.ค. 65 498
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายเขียน จันทร์นอก ถึงบ้านนายสำเร็จ เทศนอก ชุมชนบ้านกลางหมู่8 ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 17 พ.ค. 65 325
 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 7 ก.ย. 66 15
 2.
ประกาศ เรื่องหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เพื่อควบคุมการระบาด โรคมือ เท้า ปาก เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 22 ส.ค. 66 22
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เพื่อควบคุมการระบาดโรคมือ เท้า ปาก เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 18 ก.ค. 66 39
 4.
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 9 มิ.ย. 66 59
 5.
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 ธ.ค. 65 156
 6.
แบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 14 ธ.ค. 64 310


Facebook/E-SERVICE
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ /ประเมินความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ

โดย 23 ก.ย. 66 0 4
โดย 23 ก.ย. 66 0 4
โดย 13 ก.ย. 66 0 13
เล่นยังไงก็แตก โดย ขง 22 ก.พ. 66 0 128
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ โดย Aodcko123 13 มี.ค. 65 104 371
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.236.237.61
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 36 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1324 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 10036 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 20236 คน
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2561