• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสายันต์ เหลื่อมสีจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสวาท ยอดญาติไทย
ลูกจ้างประจำ (คนงานประจำรถขยะ)


นายบัวหลัน กุลนอก
พนักงานจ้าง


นางจินดา หมายถมกลาง
พนักงานจ้าง